Villkor

Kund
Med Kund avses företag, organisation, förening, kommunal- eller statlig förvaltning, som inom ramen för sin verksamhet visar filmer för en avgränsad/ definierad grupp. Visningsplats Med Visningsplats menas den plats/lokal i vilken filmvisning sker, dvs. den plats/lokal där Kund bedriver sin verksamhet eller den för filmvisningsverksamheten inhyrda platsen/lokalen. Avtal tecknas för varje enskild plats/lokal som Kund bedriver filmvisningsverksamhet i.

Undantag
Av rättighetsskäl kan avtal ej tecknas för filmvisningar ombord fartyg, tåg eller flygplan. Avtal kan ej heller tecknas för öppna filmvisningar på registrerad biograf, skolbioverksamhet, events som t.ex. stadsfester eller andra utomhusaktiviteter eller på filmfestivaler. Med hotell, vandrarhem, pensionat eller andra logiverksamheter, tecknas Swedish Film Overnight Licens, som medger framförande på gästrum eller i gäststuga.

Filmer godkända för visning
Endast filmer från medverkande filmbolag får framföras inom ramen för detta avtal. Förutsättning för framförande av filmer i format VHS/DVD/BluRay, är att dessa skall vara utgivna på köp- eller hyrmarknaden i Sverige, samt köpta/ hyrda/lånade av en av filmbranschen godkänd återförsäljare. Förutsättning för framförande av digitala filmer (nedladdade- eller streaming-filer), är att framförandet sker via en legal, och av filmbranschen godkänd TVOD-tjänst* (download eller streaming) avsedd och riktad mot den svenska marknaden. Avtalet omfattar inga TV-produktioner, filmer inspelade från TV, kopierade eller importerade filmer, eller filmer som olagligt nedladdas eller streamas via Internet. Avtalet omfattar endast filmer från vid var tidpunkt medverkande filmbolag, vilka är lagenligt framställda och införskaffade samt avsedda för den svenska marknaden. Filmerna får endast förevisas i originalversion. Filmerna får icke redigeras, klippas, ändras eller kopieras.

Visningsvillkor
Filmerna får endast förevisas en icke betalande, avgränsad och definierad grupp. Filmvisningen får inte vara tillgänglig och öppen för allmänheten. Kunden får utan Swedish Films särskilda tillstånd marknadsföra filmen/filmvisningen i material som enbart riktar sig till den avgränsade gruppen som filmen får visas för, t.ex. intern information, medlemstidning, e-postmeddelanden, via hemsida eller sociala medier, till medlemmar/anställda/elever. I fall då den aktuella filmen avbildas, måste bilden kompletteras med © samt med namn på det producerande filmbolaget. Marknadsföring av filmvisning i tryckta medier måste i form och uttryck begränsas till ett allmänt ordval. Den aktuella filmtiteln får ej framgå av textmassan. Inga bilder på eller ur den aktuella filmen får användas. Affi schering får endast ske på den visningsplats/i den lokal där framförandet skall ske.

Medverkande filmbolag
Detta avtal gäller endast för filmer från nedan angivna filmbolag/filmproducenter. Förändringar bland de deltagande filmbolagen/filmproducenterna skall utan dröjsmål meddelas Kund och sker genom uppdatering av listan över de deltagande filmbolagen/filmproducenterna på hemsidan www.swedishfilm.com. Aktuell information avseende deltagande filmbolag/filmproducenter, samt filmtitlar som av skilda skäl ej får visas inom det institutionella rättighetsområdet och därmed är undantagna från licensvisningar, framgår av hemsidan: www.swedishfilm.com. Det åligger Kund att hålla sig uppdaterad på eventuella förändringar bland medverkande filmbolag/filmproducenter samt endast förevisa av dessa filmbolag/filmproducenter för visning godkända filmverk. För närvarande omfattar licensen följande filmbolag/filmproducenter:
 1. 20th Century Fox
 2. DreamWorks
 3. Nordisk Film
 4. Noble Entertainment
 5. MGM
 6. Paramount Pictures
 7. AB Svensk Filmindustri SF
 8. Scanbox Entertainment
 9. Sony Pictures (inkl. Columbia TriStar Pictures)
 10. United Artists
 11. Universal Pictures
 12. Walt Disney Pictures (inkl. Buena Vista Int., Hollywood Pict., Touchstone Pict. och Disney Pixar Animation Studio)
 13. Warner Bros


Certifikat
Efter att Swedish Film erhållit påskrivet avtal i retur, kommer Swedish Film efter godkännande av Kunden att utan dröjsmål tillsända Kund det antal Certifikat som motsvarar antal filmlicenser. Swedish Film tillsänder Kund valfritt antal kopior på Certifikat efter överenskommelse. Certifikatet är endast giltigt för det kalenderår som framgår av Certifikatet. Swedish Film ansvarar för att Certifikat avseende nästkommande år kommer att vara Kund tillhanda i tid före aktuellt årsskifte. Certifikaten skall anslås väl synligt i Kunds visningsplats och skall kunna uppvisas vid ev. kontroll.

Giltighetstid
Licensavtalet tecknas kalenderårsvis. Sker ej skriftlig uppsägning senast 90 dagar före årsskiftet (dvs. senast 30 september) förlänges licensavtalet automatiskt att gälla ytterligare ett kalenderår i taget. Skulle Kund bryta mot avtalet, kan Swedish Film AB, med omedelbar verkan, ensidigt säga upp gällande licensavtal, samt begära Certifikaten i retur.

Betalning
Licensavgift beräknas enligt gällande prislista. Fakturering sker då undertecknat avtal kommit Swedish Film tillhanda och Swedish Film godkänt Kunden. Betalningsvillkoret är 30 dagar netto. Vid avtalsförlängning sker fakturering under februari månad med betalningsvillkor 30 dagar netto. Samtliga priser är angivna exklusive moms. Swedish Film har rätt att justera priset för licensen inför varje nytt kalenderår.

* TVOD står för "Transactional Video on Demand" I TVOD-modellen betalar kunder en engångsavgift för tillgång till en specifik film.