Rättigheter

Upphovsrättslagen har till syfte att bl.a. skydda upphovsmännens rätt till ersättning vid framförande av deras verk. Av okunskap bryter många tyvärr mot upphovsrättslagen. Det är därför viktigt att du som arrangerar filmvisningar följer regelverket så att du inte riskerar att drabbas av rättsliga åtgärder i efterhand.

Upphovsrätt och licensområden
För att säkerställa upphovsmäns och filmägares lagliga rätt till ersättning vid visning av deras filmer och program i olika sammanhang, har en branschpraxis med indelning i olika rättighetsområden skapats, vilken till stora delar specificeras nedan.


Huvudsakliga licensområden:
Biografvisning
TV-visning
Offentlig visning
Institutionell visning
Privat visning
Specialvisning

Biografvisning
Med biografvisning menas visning i en lokal där betraktaren har löst biljett för att kunna se filmen. Biografer registreras och godkänns av Filmägarnas Kontrollbyrå.

TV-visning
Med TV-visning avses visning av filmer och andra program via en marksänd kabelsignal. TV-visning innefattar även visning via satellit, kabel och andra distributionsformer av en tv-signal såsom är vanligt på t ex hotell och genom andra begränsade utsändningsområden för visning på en tv-skärm, där t ex begreppet betal-tv kan tillämpas.

*Offentlig visning
Med offentlig visning menas visning av filmer och program på platser där betraktaren inte betalar entré eller löser en biljett för att få tillgång till visningen. Filmvisningar som sker vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, är enligt lagens mening offentliga.

*Institutionell visning
Med institutionell visning avses visning av filmer och program för en sluten krets som i de flesta fall har ett gemensamt intresse av att se det som visas. Viktigt att notera är att den som tittar inte skall ha löst någon entré eller biljett för att se programmet, men skall ha en naturlig tillhörighet till den grupp, eller ett gemensamt intresse med de andra betraktarna, som ser filmen eller programmet.

Det kan gälla något av följande:
Föreningar
Skolor
Församlingar
Ungdomsgårdar
Sjukhus
Företag
Kriminalvårdsanstalter
Militära förläggningar
Studieförbund
Förvaltningar
Fritidsgårdar

Även på bibliotek kan institutionell visning ordnas om biblioteket införskaffat sådana rättigheter och om man klart avgränsar så att det bara är den grupp, t ex en skolklass, som visningen avser som får tillgång till visningen.

Filmer eller visningsrättigheter till filmer som ska visas i ovanstående sammanhang måste vara införskaffade hos en producent/distributör som äger de institutionella rättigheterna.

Privat visning (s.k. hemvideo)
Med privat visning avses visning i hemmet för familj och nära vänner. Filmer man hyr/köper i en butik, lånar på ett bibliotek, eller streamar från någon streamingtjänst, är avsedda endast för privat hemmabruk.

*Specialvising
Filmvisningar vid *Events/*Stadsfester/*Drive in/*Utomhus, eller på t.ex. *flygplan, *buss, *tåg, *hotell
Filmvisningar på platser där huvudsyftet med att man närvarar i första hand inte är att se filmen eller programmet utan där visningen i sig är en form av förströelse för en grupp som inte har någon gemensam nämnare i övrigt.

*Skolbiovisningar
När barn och ungdomar ser film under skoltid på bio eller i liknande lokal brukar det kallas skolbio. Skolbio innebär sluten visning för elever.

*Filmfestival
Vid sluten medlemsvisning ska statistiken inte rapporteras. Däremot krävs att besökarna har ett medlemskap i festivalen, t.ex. festivalpass. För festivalvisningar gäller samma regler kring marknadsföring som vid institutionella filmvisningar. Festivalvisningarna behöver inte ske i en traditionell biografsalong.

Andra former för visning kan förekomma som inte direkt omfattas av denna beskrivning, varför det alltid är tillrådligt att fråga rättighetsinnehavaren eller dennes ombud, vad som gäller i det enskilda fallet.

*Swedish Film har visningsrättigheter och kan hjälpa dig med filmvisningar inom dessa områden.

Otillåtet utnyttjande
Visning, kopiering eller spridning av film utanför det tillåtna rättighetsområdet kan vara ett brott mot upphovsmannens rätt att besluta hur hans eller hennes upphovsrättsskyddade verk får hanteras och ett brott av ingångna avtal. Vid brott mot lagen har upphovsrättsinnehavarna/distributörerna möjlighet att vidta rättsliga åtgärder mot dem som är ansvariga för eller medverkar till otillåtet utnyttjande av filmverk. Rättsliga åtgärder innebär polisutredning, böter, fängelse eller skadeståndskrav. Även de som medverkar till otillåtet utnyttjande kan göras ansvariga.

Här hittar du ytterligare information kring rättigheter:
www.upphovsrätt.nu
www.skolverket.se
www.skolfilm.com
www.rattighetsalliansen.se